English Home
Διαγωνισμοί


Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη 18978/2-8-2019

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πόλεις του Βόλου, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Λαμίας (Αριθμ. Πρωτ. 18978/19/ΓΠ διακήρυξης)

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι τριών λεπτών  (3.276.954,23€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (ΚΑΕ.0892). Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών  διαιρείται σε έξι (6) Τμήματα - ένας Συστημικός διαγωνισμός ανά Τμήμα. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα Τμήματα ή στο σύνολο του έργου.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών      09-08-2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών             06-09-2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών     09-09-2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00:00

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών Π.Θ κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη 19187/1-8-2019

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προκηρύσσει, με πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, διαγωνισμό με την προσφυγή στη διαδικασία (κλειστή) με  διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη προσωρινού/ών αναδόχου/ων υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λαμία (πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας: ΤΜΗΜΑ 1) & στην Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας: ΤΜΗΜΑ 2) προσωρινής ισχύος και για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. O ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (248.447,81 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι οικονομικοί φορείς της πρόσκλησης να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, την προσφορά τους μέχρι τις 16.08.2019,ημέρα Παρασκευή και ώρα 22:00 (αριθμ. συστήματος 77729).

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση
ΤΕΥΔ
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη 19105/30-7-2019

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μειοδοτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 με έγγραφες προσφορές για τη Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες της Σχολής ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - (cpv: 70130000-1 Υπηρεσίες Ενοικίασης Ιδιόκτητων Ακινήτων), στην περιοχή του Δήμου Βόλου, Δ.Δ Βόλου συνολικής μεικτής επιφάνειας  ίσης ή άνω των 850 τ.μ.
Το υπό μίσθωση ακίνητο να είναι κατάλληλο για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ή να δύναται να δοθεί χρήση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (με ευθύνη και μέριμνα του ιδιοκτήτη )
Aνώτατο μηνιαίο πληρωτέο μίσθωμα, ορίζεται το ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (8.330,00 €) μηνιαίως μη συμπεριλαμβανομένων του χαρτοσήμου, τυχόν κρατήσεων, φόρων.
Η ανωτέρω δαπάνη χρηματοδοτείται από τον Τακτικό προϋπολογισμό ΚΑΕ 0813 & ΚΑΕ 0912 Τέλη.
I. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης είναι από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι
31-10-2020 με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη νομοθεσία [ανώτατο χρονικό διάστημα μίσθωσης συνολικά η (12)δωδεκαετία].

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι τις 02/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφείου του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, Αργοναυτών – Φιλελλήνων, ΤΚ 38221.

Τα άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 03/09/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, Αργοναυτών – Φιλελλήνων, ΤΚ 38221.

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη 19104/30-7-2019

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ MEIOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 με έγγραφες προσφορές για τη Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες της Σχολής ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - (cpv: 70130000-1 Υπηρεσίες Ενοικίασης Ιδιόκτητων Ακινήτων), στην περιοχή του Δήμου Βόλου, Δ.Δ Βόλου συνολικής μεικτής επιφάνειας  ίσης ή άνω των 850 τ.μ.
Το υπό μίσθωση ακίνητο να είναι κατάλληλο για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ή να δύναται να δοθεί χρήση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (με ευθύνη και μέριμνα του ιδιοκτήτη )
Aνώτατο μηνιαίο πληρωτέο μίσθωμα, ορίζεται το ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (8.330,00 €) μηνιαίως μη συμπεριλαμβανομένων του χαρτοσήμου, τυχόν κρατήσεων, φόρων.
Η ανωτέρω δαπάνη χρηματοδοτείται από τον Τακτικό προϋπολογισμό ΚΑΕ 0813 & ΚΑΕ 0912 Τέλη.
I. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης είναι από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι
31-10-2020 με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη νομοθεσία [ανώτατο χρονικό διάστημα μίσθωσης συνολικά η (12)δωδεκαετία].

Περίληψη Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη 17752/17-7-2019

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πόλεις του Βόλου, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Λαμίας συνολικού προϋπολογισμού  εκατό πενήντα μια χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών  (151.412,94 €) για διάστημα ασφάλισης για την Ομάδα Α δέκα οκτώ μηνών ήτοι από 31-10-2019 έως 30-04-2021 ή από την υπογραφή της σύμβασης και για την Ομάδα Β είκοσι δυο (22) μηνών ήτοι από 31-10-2019 έως 30-08-2021
Η παρούσα προμήθεια των ειδών χωρίζεται σε δυο (2)Ομάδες. Γίνονται δεκτές προσφορές ανά Ομάδα, ή στο σύνολο των Ομάδων.

CPV:   66515200 «Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας, 66514110 «Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 18-07-2019

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 19-07-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 25-08-2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 22:00:00
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00:00
Τόπος Υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή). Για την έντυπη υποβολή Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών Π.Θ κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221.
Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 2421074577,74567,74508,74648,74690
Email Επικοινωνίας:promith@uth.gr
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση www.uth.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας :Α. Χαραλαμπή, Θ. Τσιγκλιφύσης, Κ. Χατζηγιάννης

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ
Τεχνικές Προδιαγραφές
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανακοίνωση

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη 17658/17-7-2019

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πόλεις του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας, των Αγροκτημάτων στο Βελεστίνο και στη Λάρισα και των οχημάτων με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους τη μέρα παράδοσής του
Η παρούσα προμήθεια των ειδών χωρίζεται σε πέντε (5) Τμήματα (Περιφερειακές Ενότητες) . Γίνονται δεκτές προσφορές ανά Τμήμα , Τμήματα ή στο σύνολο των Τμημάτων. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους συμμετέχοντες 10 μήνες. Απαιτείται Εγγυητική συμμετοχής 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 140.486,30 € χωρίς Φ.Π.Α. και στο ποσό των 174.203,01 με Φ.Π.Α. 24%.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των  οικονομικών ετών  2019 και 2020 και  τον ΚΑΕ 1611α
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ CPV 09134100-8, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV 09135100-5, ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ CPV 09132100-4
ANTBLU CPV 09135110-8
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΗΔΗΣ:
77303 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΒΟΛΟΣ
77317 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΑΡΙΣΑ
77328 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
77331 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
77332 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 19-07-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 25-08-2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00:00
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00:00

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη 12971/30-5-2019

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την προμήθεια - εγκατάσταση και παραμετροποίηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού του νέου κτιρίου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (204.838,71€) χωρίς Φ.Π.Α. και στο ποσό των διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ(254.000,00) με Φ.Π.Α. 24%.
Τα CPV είναι 32321200-1, 31681000-3, 71315000-9.Απαιτούνται ειδικές τεχνικές προδιαγραφές.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 03-06-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 19-06-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 22:00:00

Τόπος Υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή). Για την έντυπη υποβολή Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών Π.Θ κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221.

Διακήρυξη
Περίληψη
Υπεύθυνη Δήλωση

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 12485/19/ΓΠ/511Τ.Υ./27-05-2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/06/2019

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 28.000.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα (ή Α/Α Συστήματος): 82946

Προκήρυξη Σύμβασης Εργου
Δημοσιευμένη Προκήρυξη Σύμβασης
Περίληψη Διακήρυξης Εργου
Διακήρυξη Εργου
ΕΕΕΣ (pdf, xml)
Οικονομική Προσφορά
Τεύχη Δημοπράτησης
Αρχιτεκτονικά (Σχέδια και Τεύχη)
Στατικά (Σχέδια και Τεύχη)
Ηλεκτρομηχανολογικά (Σχέδια και Τεύχη)
Μονογραμμικά Διαγράμματα Πινάκων
Ανακοίνωση Ανάρτησης Στοιχείων
Ανακοίνωση για τον Προϋπολογισμό
Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις
Διαγράμματα κάλυψης Μ.Μ.
Τoπογραφικό Διάγραμμα Π.Μ. (ΑΡΧ-4000Β)

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 12041/19/ΓΠ/468Τ.Υ./21-05-2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 7/06/2019

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Ο.Τ. 4Ν ΚΑΙ Ο.Τ. 5Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 286.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα (ή Α/Α Συστήματος): 82921

Περίληψη Διακήρυξης Εργου
Διακήρυξη Εργου
ΤΕΥΔ (pdf, xml)
Οικονομική Προσφορά
Ε.Σ.Υ.
Προϋπολογισμός Μελέτης
Τιμολόγιο
Λοιπά Τεύχη και Σχέδια Εργου

 


Σελίδα 1 από 19