English Home
Διαγωνισμοί

Αρχείο Προκηρύξεων Διαγωνισμών.
Κληρώσεις Επιτροπών Τμημάτων.Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11585/16-5-2019

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  έχοντας υπόψη:
α) την με αρ. Πρωτ. Έγκριση δαπάνης 11549/19/ΓΠ με ΑΔΑ:6ΖΔΞ469Β7Ξ-7ΕΩ 16-5-2019
β) την με αρ. πρωτ.11567/19/ΓΠ/   16 -05-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:19REQ004959759 , ΑΔΑ:Ω6ΤΩ469Β7Ξ-3ΙΨ).
γ) τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/5-8-2016.

Προτίθεται να προβεί στην ενοικίαση σκεπάστρου/τέντας από μεταλλικό σκελετό επιφάνειας 400 τετρ. μέτρων ,ενοικίαση 400 πλαστικών καθισμάτων και 100 τραπεζιών για την ετήσια γιορτή του ΤΕΦΑΑ του ΠΘ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Πρόσκληση

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11178/13-5-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την παροχή υπηρεσίας κοπής χόρτων, στον περιβάλλοντα χώρο του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, στη Λάρισα και Καρδίτσα

Πρόσκληση

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11177/13-5-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εργασία καθαρισμού και απολύμανσης όλου του δικτύου των σωληνώσεων αποχέτευσης και όλων των φρεατίων του κτηριακού συγκροτήματος  στο Πεδίον Άρεως καθώς και έλεγχος με κάμερα όλου του αποχετευτικού δικτύου και βόθρου, του κτηρίου Προκάτ του Τμήματος Πολιτικών  Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πρόσκληση

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10531/7-5-2019

To Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προτίθεται να προβεί στην κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού πλαισίου για τις παραστάσεις που θα πραγματοποιήσει η θεατρική ομάδα του ΠΘ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το σύνολο της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται σε ποσό 930,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 9-5-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Πρόσκληση

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 9607/17-4-2019

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις Περιφερειακές Ενότητες: Α) Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, Β) Καρδίτσας, Γ) Τρικάλων και Δ) Λάρισας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00 €) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους τη μέρα παράδοσης του και αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά τους.

Γίνονται δεκτές προσφορές ανά Τμήμα (Περιφερειακή Ενότητα) ή στο σύνολο των Τμημάτων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%

Ημερομηνία Διενέργειας: 07-05-2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 06-05-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Περίληψη Διακήρυξης Εργου
Διακήρυξη Εργου
ΤΕΥΔ
Υπόδειγμα Προσφοράς

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 8427/8-4-2019

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την  προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γίνονται δεκτές προσφορές για στο σύνολο των ειδών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα δυο λεπτών (20.494,72) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%
Ημερομηνία Διενέργειας: 07-05-2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 06-05-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
ΤΕΥΔ
Ανακοίνωση για Προμηθευτές

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 4719/19/ΓΠ/189Τ.Υ./27-02-2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/03/2019

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 300.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα (ή Α/Α Συστήματος): 80626

Περίληψη Διακήρυξης Εργου
Διακήρυξη Εργου
ΤΕΥΔ (pdf, word)
Ε.Σ.Υ.
Οικονομική Προσφορά
Προϋπολογισμός Μελέτης
Τιμολόγιο Μελέτης
Τεχνική Περιγραφή

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 4087/19/ΓΠ/149Τ.Υ./22-02-2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/03/2019

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 399.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα (ή Α/Α Συστήματος): 80583

Περίληψη Διακήρυξης Εργου
Διακήρυξη Εργου
ΤΕΥΔ (pdf, word)
Ε.Σ.Υ.
Οικονομική Προσφορά
Προϋπολογισμός Μελέτης
Τιμολόγιο Μελέτης
Τεχνική Περιγραφή

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 770/19/ΓΠ/23Τ.Υ./16-01-2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/02/2019

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 300.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα (ή Α/Α Συστήματος): 79659

Περίληψη Διακήρυξης Εργου
Διακήρυξη Εργου
ΤΕΥΔ (pdf, word)
Ε.Σ.Υ.
Οικονομική Προσφορά
Προϋπολογισμός Μελέτης
Τιμολόγιο Μελέτης
Τεχνική Περιγραφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

 


Σελίδα 4 από 20