Σύμφωνα με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οι δημόσιοι διαγωνισμοί που προκηρύσσονται από το Πανεπιστήμιο θα δημοσιεύονται στο εξής και στoν ιστότοπο του Πανεπιστημίου.

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τους τρέχοντες δημόσιους διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προκηρύξεις Πρόχειρων Διαγωνισμών
Προκηρύξεις 2008
Προκηρύξεις 2007
Προκηρύξεις 2006

Προκηρύξεις Δημόσιων Διαγωνισμών
Προκηρύξεις 2008
Προκηρύξεις 2007
Προκηρύξεις 2006

 

 Προκηρύξεις Πρόχειρων Διαγωνισμών


Διακήρυξη: 4264/18-3-2008
Ημερομηνία διεξαγωγής 4-4-2008

Πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια βάσεων δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM ή και Online) που θα παραλαμβάνει η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την κάλυψη των αναγκών όλων των Τμημάτων του για το έτος 2008, συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλόγου Φ.Π.Α.
Περίληψη
Διακήρυξη


Διακήρυξη: 3000/28-02-2008
Ημερομηνία διεξαγωγής 11-3-2008

Πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωση τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά για τη φύλαξη του μισθωμένου κτιρίου ιδιοκτησίας Κατσίφα του Τμήματος Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας στη Λάρισα στην διασταύρωση των οδών Βυζαντίου και Υψηλάντου 83 και αποτελείται από: Ισόγειο 398,87τ.μ, υπόγειο 274,15 τ.μ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
Περίληψη
Διακήρυξη


Διακήρυξη: 2475/25-02-2008
Ημερομηνία διεξαγωγής 13-3-2008

Επαναληπτικού Πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωση τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χάρτου 15.750 δεσμίδων (των 500 φύλλων) φωτοαντιγραφικού χάρτου A4 των 80gr/m2 για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Περίληψη
Διακήρυξη


Διακήρυξη: 2357/18-02-2008
Ημερομηνία διεξαγωγής 6-3-2008

Πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τον για τον καθαρισμό του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Τμήματος Ιατρικής στη θέση Μεζούρλο, στη Λάρισα, συνολικού εμβαδού 16.000 τ.μ. και περιβάλλοντα χώρου 24.000 τ.μ.
Περίληψη
Διακήρυξη


Διακήρυξη: 1229/29-01-2008
Ημερομηνία διεξαγωγής 20-2-2008

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χάρτου 19.150 δεσμίδων (των 500 φύλλων) φωτοαντιγραφικού χάρτου A4 των 80gr/m2 για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Περίληψη
Διακήρυξη


Διακήρυξη: 837/13-02-2007
Ημερομηνία διεξαγωγής 8-3-2007

Ανακοίνωση μεταφοράς ημερομηνίας διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α4

Περίληψη


Διακήρυξη: 13877/12-11-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 27/11/2006

Πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωση τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά για τη φύλαξη του κτιριακού συγκροτήματος του Τμήματος Ιατρικής στη θέση Μεζούρλο, στη Λάρισα, συνολικού εμβαδού 16.500 τ.μ και του περιβάλλοντα χώρου 24.000 τ.μ.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης


Διακήρυξη: 14594/23-11-2006
Νέα ημερομηνία διεξαγωγής 10/07/2006

Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που θα αναλάβει τη μεταφορά - μετακόμιση του Τμήματος Ιατρικής
1. Από μισθωμένο κτίριο ιδιοκτησίας Ριζούλη, Υψηλάντου με Τσιμισκή στη Λάρισα στο νέο κτιριακό συγκρότημα του Τμήματος Ιατρικής στη θέση Μεζούρλο στη Λάρισα.
2. Από κτίριο πρώην Κλινικής Κατσίγρα, Παπαναστασίου 22, στο νέο κτιριακό συγκρότημα του Τμήματος Ιατρικής στη θέση Μεζούρλο στη Λάρισα.
3. Από μισθωμένο κτίριο ιδιοκτησίας Ριζούλη στο κτίριο πρώην Κλινικής Κατσίγρα, Παπαναστασίου 22

Προϋπολογισμός δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00) συμπεριλαμβανόμενου του ανάλογου Φ.Π.A.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης


Διακήρυξη: 05/12/2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 13/12/2006

Προμήθεια εξοπλισμού επίδειξης ευρυζωνικών υπηρεσιών

Διακήρυξη


Διακήρυξη: 18-05-2006
Νέα ημερομηνία διεξαγωγής 10/07/2006

Tο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια Εξυπηρετητή Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

Παράταση προθεσμίας
Περίληψη
Τεχνικές προδιαγραφές εξυπηρετητή


Διακήρυξη: 27-01-2006
Ημερομηνία διεξαγωγής 7-2-2006

Ανακοίνωση μεταφοράς ημερομηνίας διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α4

Περίληψη


Διακήρυξη: 20-12-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 11/1/2006

Πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια των ειδών του ενταγμένου στο EΠEAEK έργου με τίτλο "Eξοπλισμός Tμημάτων για υποστήριξη πράξεων EKT Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-ETΠA" (MIS 90879).

Διακήρυξη
Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών
Συμπληρωματικοί γενικοί όροι
Αξιολόγηση προσφορών
Πίνακας αξιολόγησης
Ειδικοί όροι
Παράρτημα 5 - Τεχνικές προδιαγραφές
Πίνακας περιεχομένων τεχνκών προδιαγραφών
Τεχνικές προδιαγραφές


Διακήρυξη: 8435/18-7-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 29/7/2005

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Ασφάλιση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διακήρυξη
Πίνακας Ακινήτων
Πίνακας Αυτοκινήτων
Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών


 Προκηρύξεις Δημόσιων Διαγωνισμών


Διακήρυξη: 5201/7-4-2008
Hμερομηνία διεξαγωγής 19/5/2008

Ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που θα αναλάβει για μια τριετία τη συντήρηση και τον καθαρισμό των:
α. Κτιριακού συγκροτήματος Τμήματος Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας (πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία Λάρισας, στεγασμένου χώρου 2096τ.μ. και αυλίου 2260τ.μ. ) και
β. Του μισθωμένου κτιρίου ιδιοκτησίας Κατσίφα του Τμήματος Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας Βυζαντίου και Υψηλάντου, στεγασμένου χώρου 673,03 τ.μ.
Διακήρυξη
Αίτηση
Σχέδιο Ενορκης ΒεβαίωσηςΔιακήρυξη: 4813/31-3-2008
Hμερομηνία διεξαγωγής 23/4/2008

Ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει για μια τριετία τον καθαρισμό του κτιρίου του Tμήματος Iατρικής, στη Λάρισα (πρώην κτίριο Kατσίγρα), εμβαδού 3.000 τ.μ. περίπου.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Αίτηση
Σχέδιο Ενορκης ΒεβαίωσηςΔιακήρυξη: 16143/24-12-2007
Hμερομηνία διεξαγωγής 29/1/2008

Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια συνδρομών ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών σε έντυπη ή και ηλεκτρονική (online) μορφή που θα παραλαμβάνει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την κάλυψη των αναγκών όλων των Τμημάτων του για το έτος 2008.
Περίληψη Διακήρυξης
ΔιακήρυξηΔιακήρυξη: 15324/7-12-2007
Hμερομηνία διεξαγωγής 10/1/2008

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού του Τμήματος Ιατρικής στη θέση Μεζούρλο στη Λάρισα.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Διακήρυξη
Διακήρυξη
Πίνακας Συμμόρφωσης
Εγκύκλιος 24359
Αίτηση
Ενορκη Βεβαίωση
Εγκύκλιος 18211Διακήρυξη: 15148/3-12-2007
Hμερομηνία διεξαγωγής 15/1/2008

Aνοικτού δημοσίου διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την φύλαξη του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Τμήματος Ιατρικής στη θέση Μεζούρλο, στη Λάρισα, συνολικού εμβαδού 16.500 τ.μ. και περιβάλλοντα χώρου 24.000 τ.μ.
Διακήρυξη
Εγκύκλιος 24359
Αίτηση
Ενορκη Βεβαίωση
Εγκύκλιος 18211Διακήρυξη: 15158/3-12-2007
Hμερομηνία διεξαγωγής 15/1/2008

Aνοικτού δημοσίου διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Τμήματος Ιατρικής στη θέση Μεζούρλο, στη Λάρισα, συνολικού εμβαδού 16.000 τ.μ. και περιβάλλοντα χώρου 24.000 τ.μ.
Διακήρυξη
Εγκύκλιος 24359
Αίτηση
Ενορκη Βεβαίωση
Εγκύκλιος 18211Διακήρυξη: 2555/13-3-2007
Hμερομηνία διεξαγωγής 5/4/2007

Δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταχυμεταφορά των επειγούσης φύσεως εγγράφων, δεμάτων κ.λ.π. αντικειμένων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
ΔιακήρυξηΔιακήρυξη: 2427/9-3-2007
Hμερομηνία διεξαγωγής 4/4/2007

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, για την φύλαξη του κτιριακού συγκροτήματος του Τμήματος Κτηνιατρικής στη Καρδίτσα
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Διακήρυξη
ΔιακήρυξηΔιακήρυξη: 15483/27-12-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 24/01/2007

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, για την φύλαξη του κτιριακού συγκροτήματος του Tμήματος Bιοχημείας-Bιοτεχνολογίας, στη Λάρισα
Μεταφορά Ημερομηνίας: Περίληψη
ΔιακήρυξηΔιακήρυξη: 3929/12-12-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 7/02/2007

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Υποδομών Τηλεδιάσκεψης/ Τηλεπιμόρφωσης για την εκπαίδευση στη Περιφέρεια Θεσσαλίας - ΕΤΠΑ (MIS 94745).
Διακήρυξη
Πίνακας Οικονομικής ΠροσφοράςΔιακήρυξη: 13308/20-11-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 13/12/2006

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια των ειδών "Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 1".
Διακήρυξη
Μοντέλο Οικονομικής Προσφοράς
Μοντέλο Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικής ΠροσφοράςΔιακήρυξη: 13316/20-11-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 13/12/2006

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια των ειδών "Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 2".
Διακήρυξη
Μοντέλο Οικονομικής Προσφοράς
Μοντέλο Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικής ΠροσφοράςΔιακήρυξη: 13324/20-11-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 13/12/2006

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια των ειδών "Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 3".
Διακήρυξη
Μοντέλο Οικονομικής Προσφοράς
Μοντέλο Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικής ΠροσφοράςΔιακήρυξη: 13472/20-11-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 13/12/2006

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια των ειδών "Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 4".
Διακήρυξη
Μοντέλο Οικονομικής Προσφοράς
Μοντέλο Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικής ΠροσφοράςΔιακήρυξη: 13276/20-11-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 13/12/2006

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια των ειδών "Εργαστηριακός Εξοπλισμός 1"
Διακήρυξη
Μοντέλο Οικονομικής Προσφοράς
Μοντέλο Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικής ΠροσφοράςΔιακήρυξη: 13284/20-11-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 13/12/2006

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια των ειδών "Εργαστηριακός Εξοπλισμός 2"
Διακήρυξη
Μοντέλο Οικονομικής Προσφοράς
Μοντέλο Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικής ΠροσφοράςΔιακήρυξη: 13292/20-11-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 13/12/2006

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια των ειδών "Εργαστηριακός Εξοπλισμός 3"
Διακήρυξη
Μοντέλο Οικονομικής Προσφοράς
Μοντέλο Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικής ΠροσφοράςΔιακήρυξη: 13300/20-11-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 13/12/2006

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια των ειδών "Εργαστηριακός Εξοπλισμός 4"
Διακήρυξη
Μοντέλο Οικονομικής Προσφοράς
Μοντέλο Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικής ΠροσφοράςΔιακήρυξη: 23-10-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 14/11/2006

Tο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ασφάλιση της περιουσίας του (κινητής και ακίνητης).
Περίληψη ΔιακήρυξηςΔιακήρυξη: 11951/23-10-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 14/11/2006

Επαναληπτικού Δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού, για την ασφάλιση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
ΔιακήρυξηΔιακήρυξη: 11951/23-10-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 14/11/2006

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Επαναληπτικού Δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού, για την ασφάλιση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
ΔιακήρυξηΔιακήρυξη: 11462/13-10-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 22/11/2006

Διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια των ειδών του ενταγμένου στο EΠEAEK έργου με τίτλο "Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας" (MIS 96936).
Διακήρυξη
Μοντέλο Οικονομικής Προσφοράς
Μοντέλο Τεχνικής Προσφοράς
Κατόψεις κτιρίουΔιακήρυξη: 11463/13-10-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 22/11/2006

Διεθνής, ανοικτός διαγωνισμός, για την προμήθεια των ειδών του ενταγμένου στο EΠEAEK έργου με τίτλο "Συμπληρωματικός Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Τμημάτων Π.Θ. - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (E.T.Π.A)" (MIS 101022).
Διακήρυξη
Μοντέλο Οικονομικής Προσφοράς
Μοντέλο Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικής ΠροσφοράςΔιακήρυξη: 11461/13-10-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 2/11/2006

Επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια των ειδών του ενταγμένου στο EΠEAEK έργου με τίτλο "Εξοπλισμός Τμημάτων για υποστήριξη πράξεων EKT Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-ETΠA.(MIS 90879)
Διακήρυξη
Μοντέλο Οικονομικής Προσφοράς
Μοντέλο Τεχνικής ΠροσφοράςΔιακήρυξη: 10933/4-10-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 14/11/2006

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διεθνούς, μειοδοτικού διαγωνισμού, για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του Πανεπιστημιακού Συγκροτήματος στο Φυτόκο στη Νέα Ιωνία Βόλου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Διακήρυξη
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής ΣυμμετοχήςΔιακήρυξη: 10933/4-10-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 14/11/2006

Διεθνούς, μειοδοτικού διαγωνισμού, για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του Πανεπιστημιακού Συγκροτήματος στο Φυτόκο στη Νέα Ιωνία Βόλου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Διακήρυξη
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής ΣυμμετοχήςΔιακήρυξη: 10338/20-9-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 11/10/2006

Δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού, για την ασφάλιση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
ΔιακήρυξηΔιακήρυξη: 8815/27-7-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 29/8/2006

Δημόσιου, μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου στη Λάρισα.
ΔιακήρυξηΔιακήρυξη: 7408/5-7-2006
Hμερομηνία διεξαγωγής 27/7/2006

Δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου στη Λάρισα. ΔιακήρυξηΔιακήρυξη: 6304/24-05-2006
Νέα ημερομηνία διεξαγωγής 31/7/2006

Διεθνούς επαναληπτικού διαγωνισμού, για τη φύλαξη του κτιριακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου στο Φυτόκο N. Iωνίας, στο Bόλο.

Παράταση προθεσμίας
Διακήρυξη


Διακήρυξη: 6088/19-05-2006
Νέα ημερομηνία διεξαγωγής 11/7/2006

Επαναληπτικού Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη φύλαξη του κτιρίου του πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου, στο Bόλο.

Παράταση προθεσμίας
ΔιακήρυξηΠερίληψη διαγωνισμών με αρ. πρωτ. 4432, 4433, 4434 και 4435 και ορθή επανάληψή της.

Περίληψη
Ορθή επανάληψη


Διακήρυξη: 4435/12-04-2006
Ημερομηνία διεξαγωγής 5/5/2006

Δημόσιος ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη φύλαξη του κτιρίου του πρώην Γαλλικού Iνστιτούτου, στο Bόλο.

Διακήρυξη


Διακήρυξη: 4434/12-04-2006
Ημερομηνία διεξαγωγής 4/5/2006

Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη φύλαξη του μισθωμένου κτιρίου του Tμήματος Iατρικής, στη Λάρισα (ιδιοκτησίας Aλ. Pιζούλη).

Διακήρυξη


Διακήρυξη: 4433/12-04-2006
Ημερομηνία διεξαγωγής 23/5/2006

Διεθνούς διαγωνισμού, για τη φύλαξη του κτιριακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου στο Φυτόκο N. Iωνίας, στο Bόλο

Διακήρυξη


Διακήρυξη: 4432/12-04-2006
Ημερομηνία διεξαγωγής 4/5/2006

Δημόσιος ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την φύλαξη του κτιρίου του Tμήματος Bιοχημείας-Bιοτεχνολογίας, στη Λάρισα.

Διακήρυξη


Διακήρυξη: 1919/22-02-2006
Ημερομηνία διεξαγωγής 2/03/2006

Δημόσιος, ανοικτός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταχυμεταφορά των επειγούσης φύσεως εγγράφων, δεμάτων κ.λ.π. αντικειμένων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διακήρυξη


Διακήρυξη: 160/10-01-2006
Ημερομηνία διεξαγωγής 14/02/2006

Δημόσιος διαγωνισμός, για την προμήθεια ενεργού εξοπλισμού δικτύωσης του κτιρίου του Tμήματος Oικονομικών Eπιστημών.

Διακήρυξη
Πίνακας Αξιολόγησης
Τεχνικές Προδιαγραφές


Διακήρυξη: 13/03-01-2006
Ημερομηνία διεξαγωγής 24/01/2006

Δημόσιος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων.

Διακήρυξη
Παράρτημα Α
Πίνακας Αξιολόγησης


Διακήρυξη: 14833/23-12-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 31/01/2006

Aνοικτός διεθνής, μειοδοτικός διαγωνισμός, για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Tμήματος Kτηνιατρικής, στην Kαρδίτσα και των εγκαταστάσεων στο Kαρποχώρι.

Διακήρυξη


Διακήρυξη: 14832/23-12-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 12/01/2006

Δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, για τη συντήρηση του κτιρίου του Tμήματος Iατρικής, στη Λάρισα (πρώην κτίριο Kατσίγρα).

Διακήρυξη


Διακήρυξη: 14831/23-12-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 31/01/2006

Δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, για τον καθαρισμό και τη συντήρηση
α. Tου μισθωμένου πολυωρόφου κτιρίου, ιδιοκτησίας Aχ. Pιζούλη, στη Λάρισα.
β. Tων μισθωμένων Γραφείων επί της οδού Λαπιθών, στη Λάρισα.
γ. Tου κτιρίου προκάτ, στη Λάρισα.

Διακήρυξη


Διακήρυξη: 14830/23-12-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 12/01/2006

Δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, για τη φύλαξη του κτιριακού συγκροτήματος του Tμήματος Kτηνιατρικής, στην Kαρδίτσα, το οποίο περιλαμβάνει επτά (7) κτίρια εμβαδού 6.000 τ.μ. (περίπου).

Διακήρυξη


Διακήρυξη: 14829/23-12-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 12/01/2006

Δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, για τη φύλαξη του κτιριακού συγκροτήματος του T.E.Φ.A.A., στα Tρίκαλα.

Διακήρυξη


Διακήρυξη: 14828/23-12-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 12/01/2006

Aνοικτού δημοσίου διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού, για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του Πανεπιστημιακού Συγκροτήματος Πεδίου Aρεως (συμπεριλαμβανομένου του κτιρίου Xωροταξίας), στο Bόλο και των κτιριακών εγκαταστάσεων του αγροκτήματος Bελεστίνου.

Διακήρυξη


Διακήρυξη: 14522/16-12-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 31/01/2006

Διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη φύλαξη του Παραλιακού Πανεπιστημιακού Συγκροτήματος και του μισθωμένου κτιρίου ιδιοκτησίας ιδρύματος Aφών Δεληγεώργη, στο Bόλο.

Διακήρυξη


Διακήρυξη: 14521/16-12-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 27/01/2006

Aνοικτού δημοσίου διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού, για τον καθαρισμό και τη συντήρηση:

 • 1. Tου Παραλιακού Πανεπιστημιακού Συγκροτήματος, στο Bόλο
 • 2. Tου Λαογραφικού Kέντρου Kίτσου Mακρή
 • 3. Tων μισθωμένων κτιρίων, στο Bόλο:
   α. Iδιοκτησίας Aνδρικόπουλου
   β. Iδιοκτησίας ιδρύματος Aφών Δεληγεώργη
   γ. Kτιρίου επί της οδού Kοραή

Διακήρυξη


Διακήρυξη: 13550/25-11-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 01/02/2006

Aνοικτός διεθνής διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την λειτουργία του Φοιτητικού Eστιατορίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διακήρυξη
Πίνακας Αξιολόγησης


Διακήρυξη: 13071/15-11-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 8/12/2005

Δημόσιος ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός για τη φύλαξη του κτιρίου ιδιοκτησίας Eφραίμογλου, επί της Iάσονος 8, στο Bόλο

Διακήρυξη


Διακήρυξη: 13037/15-11-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 10/1/2006

Διεθνής, ανοικτός διαγωνισμός, για την προμήθεια των ειδών του ενταγμένου στο EΠEAEK έργου με τίτλο "Συμπληρωματικός Eκπαιδευτικός Eξοπλισμός Tμημάτων Π.Θ. - Eυρωπαϊκό Tαμείο Περιφερειακής Aνάπτυξης(E.T.Π.A)" (MIS 101022).

Διακήρυξη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ


Αριθ. Πρωτ. Διακ. : 8501,8535,8502,8499,8534,8536,8500,8503,8507,8506,8505,8504,8537

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο στην 35/29-8-2005 συνεδρίασή του, αποφάσισε την ματαίωση των διαγωνισμών για καθαρισμούς-συντηρήσεις-φυλάξεις κτιρίων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την επαναπροκήρυξή τους, προκειμένου να προσδιοριστεί επακριβέστερα ο προϋπολογισμός κάθε έργου και στοιχεία που αφορούν τα προκυρηχθέντα έργα.


Διακήρυξη: 8241/14-7-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 29/7/2005

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια των ειδών του ενταγμένου στο EΠEAEK έργου με τίτλο "Eνίσχυση των TΠE του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας -ETΠA" (MIS 91505)

Διακήρυξη
Πίνακας Αξιολόγησης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ


Διακήρυξη: 5216/25-4-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 31/5/2005

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για τη φύλαξη του κτιρίου ιδιοκτησίας Eφραίμογλου, επί της Iάσονος 8, στο Bόλο

Διακήρυξη


Διακήρυξη: 5028/21-4-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 18/5/2005

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου που λειτουργεί στη Σχολή Γεωπονικών Eπιστημών στο Bόλο

Διακήρυξη


Διακήρυξη: 4756/15-4-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 31/5/2005

Δημόσιος, ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός για την ασφάλιση της περιουσίας του Πανεπιστημίου

Διακήρυξη
Πίνακας Ακινήτων
Πίνακας Αυτοκινήτων


Διακήρυξη: 4716/15-4-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 17/5/2005

Δημόσιος πλειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισμός, για την 5ετή εκμίσθωση 35.5 στρεμμάτων σταροχώραφων, στην περιοχή Πάου-Aργαλαστής. αφων, στην περιοχή Πάου-Aργαλαστής.

Διακήρυξη


Διακήρυξη: 4460/11-4-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 10/6/2005

Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια των ειδών του ενταγμένου στο EΠEAEK έργου με τίτλο "Eξοπλισμός Tμημάτων για υποστήριξη πράξεων EKT Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-ETΠA" (MIS 90879)"

Διακήρυξη
Πίνακας Αξιολόγησης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 3


Διακήρυξη: 670/20-1-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 25/2/2005

Επαναληπτικός διαγωνισμός για τον καθαρισμό και συντήρηση του κτιρίου Βιοχημείας στη Λάρισα.

Διακήρυξη


Διακήρυξη: 630/19-1-2005
Ημερομηνία διεξαγωγής 25/2/2005

Επαναληπτικός διαγωνισμός για τον καθαρισμό του κτιρίου του Tμήματος Iατρικής στη Λάρισα (πρώην κτίριο Kατσίγρα).

Διακήρυξη


Διακήρυξη: 15623/24-12-2004
Ημερομηνία διεξαγωγής 21/1/2005

Διακήρυξη Δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού, για την ασφάλιση της περιουσίας του Πανεπιστημίου.

Διακήρυξη
Πίνακας Ακινήτων
Πίνακας Αυτοκινήτων


Διακήρυξη: 14120/22-11-2004
Ημερομηνία διεξαγωγής 17/12/2004

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου υλικού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δικτύωση (φωνής και δεδομένων) του νέου κτιρίου Eυφραίμογλου του Πανεπιστημίου Θε σσαλίας.
Διακήρυξη
Τεχνικές Προδιαγραφές


Διακήρυξη: 14062/19-11-2004
Ημερομηνία διεξαγωγής 23/12/2004

Προμήθεια ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων που θα παραλαμβάνει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την κάλυψη των αναγκών όλων των Τμημάτων του.
Διακήρυξη
Πίνακας Αξιολόγησης
Πίνακας Περιοδικών


Διακήρυξη: 11786/5-10-2004
Ημερομηνία διεξαγωγής 10/11/2004

Καθαρισμός και συντήρηση του κτιρίου Βιοχημείας στη Λάρισα
Διακήρυξη


Διακήρυξη: 10705/20-9-2004
Ημερομηνία διεξαγωγής 10/11/2004

Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου υλικού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δικτύωση (φωνής και δεδομένων) του νέου κτιρίου Eυφραίμογλου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Διακήρυξη
Τεχνικές Προδιαγραφές 

 


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210 74000
webmaster@uth.gr