Προκηρύξεις θέσεων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)

21/3/2008

Τμήματα: α) Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και β) Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 21-5-2008.

29/2/2008

Τμήματα: α) Ιατρικής, β) Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας γ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μηχανικών Χωροταξίας, δ) Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ε) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής και στ) Οικονομικών Επιστημών

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 29-4-2008.

4/2/2008

Τμήματα: α) Ιατρικής, β) Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και γ) Κτηνιατρικής

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 1-4-2008.

14/1/2008

Τμήματα: α) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, β) Ιατρικής, γ) Κτηνιατρικής, δ) Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, ε) Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας,

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 11-3-2008.

7/12/2007

Τμήματα: α) Κτηνιατρικής, β) Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, γ) Ιατρικής, δ) Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, ε) Πολιτικών Μηχανικών, στ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ε) Οικονομικών Επιστημών

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 4-2-2008.

21/11/2007

Τμήματα: α) Ιατρικής, β) Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, γ) Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, δ) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, ε) Κτηνιατρικής, στ) Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ζ) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, η) Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και θ) Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 21-1-2008.

5/11/2007

Τμήματα: α) Οικονομικών Επιστημών, β) Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, γ) Ιατρικής, δ) Τ.Ε.Φ.Α.Α. και ε) Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 2-1-2008.

14/11/2006

Τμήματα: α) Ιατρικής, β) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής γ) Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 14-1-2007.

28/8/2007

Τμήματα: α) Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, β) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, γ) Κτηνιατρικής, δ) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, ε) Ιατρικής και στ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι στις 29-10-2007.

18/7/2007

Τμήματα: α) Ιατρικής, β) Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης, γ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, δ) Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και ε) Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι στις 8-10-2007.

7/6/2007

Τμήματα: α) Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, β) Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και γ) Ιατρικής

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 4-7-2007.

31/10/2006

Τμήμα Ιατρικής

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 31-12-2006.

16/10/2006

Τμήμα Ιατρικής

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 16-12-2006.

29/09/2006

Τμήματα: α) Ιατρικής, β) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και γ) Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 29-11-2006.

11/09/2006

Τμήματα: α) Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, β) Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, γ) Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών Δικτύων, δ) Iατρικής

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 8-11-2006.

27/06/2006

Τμήματα: α) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, β) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, γ) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης δ) Κτηνιατρικής

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 22-9-2006 (η προθεσμία έχει παραταθεί λόγω θερινών διακοπών).

27/06/2006

Τμήματα: α) Ιατρικής, β) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, γ) Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, δ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και ε) Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 7-8-2006.

19/4/2006

Τμήμα Ιατρικής

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 19-6-2006.

10/4/2006

Τμήματα: α) Πολιτικών Μηχανικών, β) Ιατρικής, γ) Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, δ) Παιδαγωγικό Tμήμα Eιδικής Aγωγής, ε) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στ) Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος και ζ) Κτηνιατρικής

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 7-6-2006.

7/2/2006

Τμήματα: α) Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης β) Πολιτικών Μηχανικών
γ) Ιατρικής δ) Κτηνιατρικής και ε) Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 7-4-2006.

25/11/2005

Τμήματα: α) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και β) Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών Δικτύων

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 24-01-2006.

7/11/2005

Τμήματα: α) Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, β) Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και γ) Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 2-1-2006.

3/10/2005

Τμήματα: α) Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος β) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 30-11-2005.

7/9/2005

Τμήματα: α) Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, β) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, γ) Παιδαγωγικό Tμήμα Eιδικής Aγωγής, δ) Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Eκπαίδευσης

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 7-11-2005.

8/7/2005

Τμήματα: α) Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, β) Ιατρικής γ) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και γ) Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 26-9-2005.

30/5/2005

Τμήματα: α) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης β) Ιατρικής γ) Κτηνιατρικής και δ) Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 27-7-2005.

23/5/2005

Τμήματα: α) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, β) Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης, γ) Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, δ) Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, ε) Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος, στ)Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ζ) Πολιτικών Μηχανικών, η) Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, θ) Κτηνιατρικής, ι) Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, ια) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και ιβ) Οικονομικών Επιστημών

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 18-7-2005.

25/4/2005

Τμήματα: α) Ιατρικής, β) Ιστoρίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 22-6-2005.

11/4/2005

Τμήματα: α) Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, β) Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης γ) Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας δ) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, ε) Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και στ) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 10-5-2005.

11/4/2005

Τμήματα: α) Πολιτικών Μηχανικών και β) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 23-5-2005.

11/4/2005

Τμήματα: α) Κτηνιατρικής β) Ιατρικής, γ) Πολιτικών Μηχανικών και δ) Οικονομικών Επιστημών

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 7-6-2005.

19/1/2004

Τμήματα: α) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, β) Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης, γ) Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, δ) Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος, ε)Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στ)Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, ζ) Πολιτικών Μηχανικών, η) Ιατρικής, θ)Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ι) Κτηνιατρικής, ια) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, ιβ) Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ιγ)Οικονομικών Επιστημών, ιδ) Βιοχημείας και Bιοτεχνολογίας, ιε) Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και ιστ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Προκήρυξη Θέσεων ΔΕΠ.

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 15/3/2004.

Προκηρύξεις θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

14/3/2008

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών την Παρασκευή 28-03-2008.

22/2/2008

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών από την Δευτέρα 25-2-2008 μέχρι την Παρασκευή 29-2-2008.

14/2/2008

Τμήματα α) Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και β) Ιατρικής

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών από την Δευτέρα 18-2-2008 μέχρι την Παρασκευή 22-2-2008.

7/2/2008

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών από την Δευτέρα 11-2-2008 μέχρι την Παρασκευή 15-2-2008.

1/2/2008

Τμήματα α) Πολιτικών Μηχανικών και β) Κτηνιατρικής

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών από την Δευτέρα 4-2-2008 μέχρι την Παρασκευή 15-2-2008.

21/1/2008

Τμήματα α) Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, β) Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Παρασκευή 1-2-2008.

24/12/2007

Τμήματα α) Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, β) Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπ/σης, γ) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής δ) Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Παρασκευή 11-01-2008.

18/10/2007

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Παρασκευή 2-11-2007.

12/10/2007

Τμήμα Ιατρικής

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Τετάρτη 24-10-2007.

10/10/2007

Τμήμα Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Τετάρτη 19-10-2007.

4/10/2007

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Τετάρτη 12-10-2007.

28/9/2007

Τμήμα Ιατρικής

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Τετάρτη 10-10-2007.

21/9/2007

Τμήμα Ιατρικής

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Τετάρτη 10-10-2007.

21/9/2007

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Παρασκευή 28-9-2007.

12/9/2007

Τμήματα: α) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και β) Κτηνιατρικής

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών Δευτέρα 17-9-2007 μέχρι την Τετάρτη 26-9-2007 .

30/8/2007

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Παρασκευή 14-9-2007.

26/6/2007

Γραφείο Ξένων Γλωσσών

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Παρασκευή 13-7-2007.

26/7/2007

Τμήματα α) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, β) Οικονομικών Επιστημών, γ) Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης δ) Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Παρασκευή 31-8-2007.

13/7/2007

Τμήματα α) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, β) Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπ/σης, γ) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, δ) Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ε) Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Παρασκευή 27-7-2007.

11/6/2007

Τμήματα α) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, β) Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπ/σης, γ) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, δ) Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ε) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, στ) Οικονομικών Επιστημών, ζ) Πολιτικών Μηχανικών, η) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, θ) Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, ι) Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, ια) Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ιβ) Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, ιγ) Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, ιδ) Ιατρικής, ιε) Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, ιστ) Κτηνιατρικής.

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Παρασκευή 29-06-2007.

20/3/2007

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Δευτέρα 2-4-2007.

5/3/2006

Τμήμα Κτηνιατρικής

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Παρασκευή 16/3/2007.

22/2/2007

Τμήματα: Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Τρίτη 6-3-2007.

15/1/2007

Τμήματα: Ιατρικής, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Παρασκευή 26/1/2007.

5/1/2007

Τμήματα: Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης και Ιστορίας Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανρθωπολογίας

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Δευτέρα 22/1/2007.

4/12/2006

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Παρασκευή 20/12/2006.

29/11/2006

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Παρασκευή 15/12/2006.

27/10/2006

Τμήμα Ιατρικής

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Παρασκευή 10/11/2006.

6/9/2006

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Δευτέρα 18/9/2006.

18/7/2006

Τμήματα: Ιστορίας Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανρθωπολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πολιτικών Μηχανικών

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι Δευτέρα 31-07-2006 και από Δευτέρα 21-8-2006 έως την Πέμπτη 31-8-2006 (λόγω θερινών διακοπών από 1-8-2006 έως 20-8-2006).

10/7/2006

Τμήματα: Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων,Κτηνιατρικής, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και γραφείο ξένων γλωσσών

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 31/7/2006.

27/6/2006

Τμήματα: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Ιστορίας Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανρθωπολογίας, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού(ΤΕΦΑΑ), Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 18/7/2006.

10/3/2006

για το Τμήμα Κτηνιατρικής

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80).

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 22/3/2006


20/2/2006

για το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80).

Υποβολή δικαιολογητικών από 17/2/2006 μέχρι 28/2/2006


10/2/2006

για τα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας και Ιατρικής

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80).

Υποβολή δικαιολογητικών από 13/2/2006 μέχρι 22/2/2006


23/1/2006

για το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Π.Θ.

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80) για το μάθημα "Συναρτησιακός και Λογικός Προγραμματισμός".

Υποβολή δικαιολογητικών από 25/1/2006 μέχρι 31/1/2006


19/1/2006

για τέσσερα (4) τμήματα του Π.Θ.:
α) Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
β) Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
γ) Τμήμα Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος
δ) Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολοεδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών από 23-1-2006 μέχρι 7-2-2006


13/1/2006

για τρία (2) τμήματα του Π.Θ.:
α) Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,
β) Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών από 16-1-2006 μέχρι 31-01-2006


16/12/2005

για τρία (3) τμήματα του Π.Θ.:
α) Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,
β) Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
γ) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών από 19-12-2005 μέχρι 10-01-2006


24/10/2005

για το Τμήμα Κτηνιατρικής του Π.Θ.

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80) για το μάθημα "Εφαρμοσμένη Διαγνωστική Υποστήριξη Κλινικής Παθολογίας".

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 27-10-2005


12/9/2005

για το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Π.Θ.

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80) για δύο μαθήματα.

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 20-9-2005


1/8/2005

για τρία (3) Ακαδημαϊκά Τμήματα του Π.Θ.

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80) για διάφορα μαθήματα.

Υποβολή δικαιολογητικών από 22-8-2005 μέχρι 31-8-2005

19/7/2005

για δεκατρία (13) Ακαδημαϊκά Τμήματα του Π.Θ.

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80) για τα μαθήματα "Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα" και "Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων"

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 29/7/2005.

5/7/2005

Τμήματα: Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 25/7/2005.

9/6/2005

Γραφείο Ξένων Γλωσσών

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 11/7/2005.

9/6/2005

Τμήματα: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Ιστορίας Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανρθωπολογίας, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού(ΤΕΦΑΑ), Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 29/6/2005.

27/4/2005

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

30/9/2004

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 30/9/2004.

7/6/2004

Τμήματα: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Ιστορίας Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανρθωπολογίας, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού(ΤΕΦΑΑ), Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας,

Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 22/6/2004.

23/12/2003

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας

Προκήρυξη Θέσεων Π.Δ. 407.

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 20-1-2004.

7/10/2003

Γραφείο Ξένων Γλωσσών.

Προκήρυξη Θέσεων Π.Δ. 407.

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 17-10-2003.

3/9/2003

Τμήματα: Βιοχημείας Βιοτεχνολογίας, ΙΑΚΑ, Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Πολιτικών Μηχανικών.

Προκήρυξη Θέσεων Π.Δ. 407.

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 18-9-2003.

21/7/2003

Θέσεις: Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα, Ανάπτυξη Προϊόντων και Υπηρεσιών. Τα μαθήματα απευθύνονται στο σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προκήρυξη Θέσεων Π.Δ. 407.

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 20-8-2003.

Προκηρύξεις θέσεων ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ και Διοικητικού Προσωπικού

15/10/2004

Προκήρυξη θέσης ΕTEΠ, ΤΕ Κατηγορίας, ειδικότητας Πληροφορικής, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (η θέση ανήκει στο ΑΕΙ)

Προκήρυξη.

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 15-10-2004.

14/1/2004

Προκήρυξη θέσεων ΕTEΠ για τα Τμήματα Βιοχημείας Βιοτεχνολογίας, Πολιτικών Μηχανικών, Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Ιατρικών Εργαστηρίων, Η/Υ Πληροφορικής και Δικτύων.

Προκήρυξη.

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 25-2-2004.

10/1/2004

Προκύρηξη θέσεων ΕΕΔΠ σε θέματα: διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας, διδασκαλία Γαλλικής γλώσσας, διδασκαλία μουσικής, εργαστηριακή και εφαρμοσμένη διδασκαλία φυσικής αγωγής και αθλητισμού.

Προκήρυξη.

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 17-2-2004.

21/7/2003

Προκύρηξη θέσης ΕΤΕΠ για εξειδικευμένη υποστήριξη σε νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους στον τομέα της εφαρμοσμένης επικοινωνίας, σε γνώσεις θεωρίας και πρακτικής των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στον χειρισμί των τεχνικών μέσων επικοινωνίας και στην οπτικοακουστική παραγωγή, διαφήνηση και δημόσιες σχέσεις.

Προκήρυξη Θέσης ΕΤΕΠ.

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 21-1-2004.

Προκηρύξεις θέσεων άλλων κατηγοριών

2805/12-10-2007

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να υλοποιήσει το έργο "Έσοδα από τα Δίδακτρα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας", ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη εξειδικευμένου ατόμου το οποίο με σύμβαση ανάθεσης έργου θα εκτελέσει μέρος του ανωτέρου Έργου.

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 23/10/2007


10/5/2006

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να υλοποιήσει το έργο "ΈΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ", το οποίο εκτελείται στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων "Βελτίωση των Συνθηκών Ένταξης στο Εκπαιδευτικό Σύστημα Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Γ΄ ΚΠΣ) του ΥΠΕΠΘ, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σύμβαση έργου:
1) Δώδεκα (12) γραμματέων για να στελεχώσουν την Κεντρική και τις Περιφερειακές γραμματείες του έργου.
2) Δύο (2) τεχνικών για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου (έδρα Βόλος).

Προκήρυξη
Εντυπο Αίτησης

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 31/5/2006


10/5/2006

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να υλοποιήσει το έργο "ΈΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ", το οποίο εκτελείται στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων "Βελτίωση των Συνθηκών Ένταξης στο Εκπαιδευτικό Σύστημα Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Γ΄ΚΠΣ) του ΥΠΕΠΘ, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 90 συνεργατών δικτύου οι οποίοι θα συγκροτήσουν τον συνδετικό ιστό που θα ενώνει κατά νομό, τα σχολεία με τους λοιπούς εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα.

Προκήρυξη
Εντυπο Αίτησης

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 31/5/2006


17/5/2005

Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας για προγράμματα της Επιτροπής Ερευνών του Π.Θ., Δύο (2 ) Επιστήμονες/Μηχανικοί/Τεχνικοί στο αντικείμενο Πληροφορικής, Εργο "Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομών τηλεδιάσκεψης /τηλεπιμόρφωσης για την εκπαίδευση και δράσεις ηλεκτρονικής μάθησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας"

Προκήρυξη

17/5//2005

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με υποτροφία ΠΕΝΕΔ 2003

Προκήρυξη

5/5/2005

Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας για προγράμματα της Επιτροπής Ερευνών του Π.Θ., Πέντε (5) Επιστήμονες/Μηχανικοί/Τεχνικοί στα αντικείμενα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικής, Εργα : "Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στη Θεσσαλία" και "Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών της Περιφέρειας Θεσσαλίας"

Προκήρυξη

9/2/2005

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας για ερευνητικό πρόγραμμα, Βιολόγος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Προκήρυξη

22/6/2004

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να υλοποιήσει τo υποέργο αυτεπιστασίας “Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεργαζόμενο με Τ.Ε.Ι” του Τμήματος Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ), που συγχρηματοδοτείται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργασθεί με ένα άτομο ειδικών προσόντων ως Οργανωτικός Υπεύθυνος

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 13/8/2004.

6/2/2004

Το Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Ιατρικής στη Λάρισα, προσκαλεί αιτήσεις ενδιαφέροντος για δυο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από Ερευνητικά Προγράμματα

Προκήρυξη

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 13/2/2004.