English Home
Διαγωνισμοί

Αρχείο Προκηρύξεων Διαγωνισμών.
Κληρώσεις Επιτροπών Τμημάτων.Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 5523/3-4-2018
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 23-4-2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες των Τμημάτων και των Σχολών του Π.Θ στις Περιφερειακές Ενότητες α)Μαγνησίας & Βορείων Σποράδων β)Καρδίτσας, γ)Φθιώτιδας, δ)Τρικάλων και ε) Λάρισας, για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (74.366,46 €) με Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους τη μέρα παράδοσης του και αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016

Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την κατάρτιση Καταλόγων Ενδιαφερομένων ανά Κατηγορία Έργου έτους 2018 κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων έτους 2018 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργου για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης εκτιμώμενης αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., μέχρι 20.000€) και την υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/2-03-2017 (ΦΕΚ 900/Β/17-03-2017)


Κ Α Λ Ε Ι
κάθε ενδιαφερόμενο εργολήπτη Δημοσίων Έργων που επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογο για την ανάθεση έργων, στις ακόλουθες κατηγορίες έργων:

  • Οικοδομικά
  • Ηλεκτρομηχανολογικά
  • Πρασίνου

να υποβάλλει σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οδό Τ. Οικονομάκη 61, Τ.Κ. 38221, Βόλος, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, ήτοι μέχρι 23/04/2018 και ώρα 15:30μ.μ.
Η αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων των άρθρων των άρθρων 105 & 106 του Ν.3669/2008 (πρώην Νομαρχιακών Μητρώων), που πρέπει να είναι σε ισχύ.

Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων ανά Κατηγορία έργου έτους 2018
Αίτηση ενδιαφερόμενου

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 4600/21-3-2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πόλεις της Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Λαμίας για διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννιά χιλιάδων διακοσίων είκοσι ενός ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (49.221,65 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 02-04-2018 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 14:00
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 03-04-2018  ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 10:00.

Διακήρυξη
Περίληψη
Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 3926/8-3-2018
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19-3-2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πόλεις του Βόλου, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Λαμίας για διάστημα σαράντα επτά (47) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Διακήρυξη
Περίληψη
Υπόδειγμα Προσφοράς
Υπόδειγμα ΤΕΥΔ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 3237/27-2-2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια συνδρομών περιοδικών και βάσεων δεδομένων που θα παραλαμβάνει η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την κάλυψη των αναγκών όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων για ένα έτος. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2018 ανέρχεται στο ποσό των 205.570,00€ με Φ.Π.Α. που κατανέμεται α) στο ποσό των 34.450,00 με Φ.Π.Α. 6% για έντυπες ή έντυπες συνοδευόμενες και από την ηλεκτρονική έκδοση συνδρομές και β) στο ποσό των 171.120,00 με Φ.Π.Α. 24% για ηλεκτρονικές συνδρομές  (Αριθμ. Πρωτ. 3237/18/ΓΠ/27-02-2018 διακήρυξης)

Αριθμός Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:   54962 28-02-2018
Καταλυτική Ημερομηνία υποβολής Προσφορών: 21-03-2018 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 22:00:00

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
Υπόδειγμα ΤΕΥΔ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 20272/28-12-2017
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 15-1-2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού:
α) 6.800 δεσμίδων των 500 φύλλων Α4 και β)300 δεσμίδων των 500 φύλλων Α3 συνολικής εκτιμώμενης αξίας είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (23.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Διακήρυξη
Περίληψη
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 20143/27-12-2017
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 15-1-2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια Ποικίλου εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του Π.Θ, και του ΠΜΣ Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης, συνολικής εκτιμώμενης αξίας πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (54.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Διακήρυξη
Περίληψη
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 20185/27-12-2017
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 15-1-2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια:
Α) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψύξης – θέρμανσης στο κτίριο Κατσίγρα του Τμήματος Ιατρικής στη Λάρισα συνολικής εκτιμώμενης αξίας ποσού είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Β) Προμήθεια υπερκαταψύκτη όρθιου τύπου -860 C για τις ανάγκες του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος συνολικής εκτιμώμενης αξίας ποσού έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και συνολικού προϋπολογισμού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (34.500,00) συμπεριλαμβανομένου τα ου Φ.Π.Α

Διακήρυξη
Περίληψη
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
Tεχνική περιγραφή για την προμήθεια και εγκατάσταση ψυξη - θερμανση
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη: 18563/4-12-2017

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές, συνολικού ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) με ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού.

Πρόσκληση

 


Σελίδα 2 από 15