English Home
Διαγωνισμοί

Κληρώσεις Επιτροπών Τμημάτων.Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη 18978/2-8-2019

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πόλεις του Βόλου, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Λαμίας (Αριθμ. Πρωτ. 18978/19/ΓΠ διακήρυξης)

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι τριών λεπτών  (3.276.954,23€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (ΚΑΕ.0892). Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών  διαιρείται σε έξι (6) Τμήματα - ένας Συστημικός διαγωνισμός ανά Τμήμα. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα Τμήματα ή στο σύνολο του έργου.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών      09-08-2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών             06-09-2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών     09-09-2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00:00

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών Π.Θ κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη 19187/1-8-2019

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προκηρύσσει, με πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, διαγωνισμό με την προσφυγή στη διαδικασία (κλειστή) με  διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη προσωρινού/ών αναδόχου/ων υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λαμία (πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας: ΤΜΗΜΑ 1) & στην Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας: ΤΜΗΜΑ 2) προσωρινής ισχύος και για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. O ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (248.447,81 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι οικονομικοί φορείς της πρόσκλησης να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, την προσφορά τους μέχρι τις 16.08.2019,ημέρα Παρασκευή και ώρα 22:00 (αριθμ. συστήματος 77729).

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση
ΤΕΥΔ
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη 19105/30-7-2019

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μειοδοτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 με έγγραφες προσφορές για τη Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες της Σχολής ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - (cpv: 70130000-1 Υπηρεσίες Ενοικίασης Ιδιόκτητων Ακινήτων), στην περιοχή του Δήμου Βόλου, Δ.Δ Βόλου συνολικής μεικτής επιφάνειας  ίσης ή άνω των 850 τ.μ.
Το υπό μίσθωση ακίνητο να είναι κατάλληλο για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ή να δύναται να δοθεί χρήση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (με ευθύνη και μέριμνα του ιδιοκτήτη )
Aνώτατο μηνιαίο πληρωτέο μίσθωμα, ορίζεται το ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (8.330,00 €) μηνιαίως μη συμπεριλαμβανομένων του χαρτοσήμου, τυχόν κρατήσεων, φόρων.
Η ανωτέρω δαπάνη χρηματοδοτείται από τον Τακτικό προϋπολογισμό ΚΑΕ 0813 & ΚΑΕ 0912 Τέλη.
I. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης είναι από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι
31-10-2020 με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη νομοθεσία [ανώτατο χρονικό διάστημα μίσθωσης συνολικά η (12)δωδεκαετία].

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι τις 02/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφείου του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, Αργοναυτών – Φιλελλήνων, ΤΚ 38221.

Τα άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 03/09/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, Αργοναυτών – Φιλελλήνων, ΤΚ 38221.

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη 19104/30-7-2019

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ MEIOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 με έγγραφες προσφορές για τη Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες της Σχολής ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - (cpv: 70130000-1 Υπηρεσίες Ενοικίασης Ιδιόκτητων Ακινήτων), στην περιοχή του Δήμου Βόλου, Δ.Δ Βόλου συνολικής μεικτής επιφάνειας  ίσης ή άνω των 850 τ.μ.
Το υπό μίσθωση ακίνητο να είναι κατάλληλο για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ή να δύναται να δοθεί χρήση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (με ευθύνη και μέριμνα του ιδιοκτήτη )
Aνώτατο μηνιαίο πληρωτέο μίσθωμα, ορίζεται το ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (8.330,00 €) μηνιαίως μη συμπεριλαμβανομένων του χαρτοσήμου, τυχόν κρατήσεων, φόρων.
Η ανωτέρω δαπάνη χρηματοδοτείται από τον Τακτικό προϋπολογισμό ΚΑΕ 0813 & ΚΑΕ 0912 Τέλη.
I. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης είναι από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι
31-10-2020 με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη νομοθεσία [ανώτατο χρονικό διάστημα μίσθωσης συνολικά η (12)δωδεκαετία].

Περίληψη Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18957/29-7-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18957/29-7-2019

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18955/29-7-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18955/29-7-2019

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18859/26-7-2019

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, αναλωσίμων εργαστηριακών υλικών στο πλαίσιο Διενέργειας Ερευνητικού Πειραματικού πρωτοκόλλου πτυχιακών εργασιών για το ΠΜΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν την προσφορά τους, μέχρι τις 02-08-2019, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 10:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 02-08-2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00 στο Τμήμα Προμηθειών, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 1ος Όροφος. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: vanouts@med.uth.gr Κα Νούτσου ή στο  Τμήμα Προμηθειών Τηλ. 2421074577, Αθανασία Χαραλαμπή

Πρόσκληση
Πίνακες ανα Ομάδα

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18817/26-7-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18817/26-7-2019

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18751/25/7/2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18751/25/7/2019

 


Σελίδα 3 από 21